Seje Glavnega odbora

Po statutu člani Glavnega odbora odločajo o naslednjih ciljih:

  • urejanje ustreznega vrednotenja – plače farmacevtov
  • utrjevanje ugleda  poklica farmacevt
  • povezovanje sindikata z drugimi farmacevtskimi organizacijami
  • delovanje na vseh interesnih področjih
Letna konferenca Sifarma

Najvišji organ sindikata v državi je letna konferenca sindikata, ki jo sestavljajo delegati osnovnih enot sindikata in sicer ima vsaka osnovna enota enega delegata, če pa je včlanjenih več kot 30 članov, pa še dodatno po enega na vsakih 30 članov sindikata.

Letna konferenca sindikata se skliče enkrat letno, po potrebi pa tudi večkrat.

Letno konferenco skliče glavni odbor sindikata.

Letna konferenca je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica delegatov.

Programi in poročila

SIFARM bo spremljal vse aktivnosti vlade in drugih institucij, ki se tičejo poklica farmacevta in dajal mnenja in predloge. V primeru ogroženosti ciljev pa bo posegal tudi po vseh možnih oblikah sindikalnega boja.


SIFARM
bo uresničeval zahteve:

  • da se ustrezno ovrednoti poklic farmacevta,
  • farmacevt mora biti izrecno opredeljen kot nosilec zdravstvene dejavnosti, ki je primerljiv s poklicem zdravnik in zobozdravnik,
  • omogočiti je potrebno farmacevtom take pogoje dela, da bodo lahko strokovno opravljali svoje delo.


SIFARM bo utrjeval svojo organiziranost v Sloveniji ter navajal delodajalce in vlado na svojo prisotnost in na upoštevanje vloge, pomena in stališč sindikata.

SIFARM bo skrbel, da ne bodo kršeni predpisi s področja delovnih razmerij in veljavnih kolektivnih pogodb in varoval in razvijal razmerja v katerih delajo farmacevti.

SIFARM bo ponujal sodelovanje z drugimi sindikati in se na interesnih področjih združeval, za kar bo popolnoma odprt. Množičnost in enakost ne bosta temeljni vrednoti, pač pa spoštovanje in usklajevanje različnih interesov v dobro vseh.

SIFARM bo ponudil tudi mednarodno sodelovanje s poklicnimi sindikati v Evropi.

SIFARM bo usposabljal svoje člane za sindikalno dejavnost.

SIFARM se bo prilagajal spremembam ter spremljal razvoj in uveljavljal svoje interese v zaščito poklica in pravic farmacevtov pri delu.

SIFARM bo sproti informiral članstvo in javnost o svojem delovanju.

SIFARM bo pridobival nove člane s ciljem, da vzbudi v vsakem  farmacevtu željo po včlanitvi in pripadnosti svojemu poklicnemu sindikatu.