Dokumenti za ustanovitev osnovne enote

Pripeti dokumenti so urejenu po časovnem zaporedju za ustanovitev Osnovne enote SIFARMA.

Dokumenti za sindikalne zaupnike in člane

Pripeti dokumenti so primerni za sindikalne zaupnike in za člane.

Osnovne enote Sifarma

V sindikatu se zavzemamo za vzpostavitev sistema najboljše prehodnosti informacij in najustreznejše mobilnosti v primeru neupoštevanja sindikalnih dogovorov s strani delodajalcev. Osnovna enota je tudi najboljši moderator članov in njihovih želja predvsem pri športnih aktivnostih in izletih.

 

Osnovno enoto sindikata organizira samoiniciativna skupina zaposlenih v zavodu, ustanovi ali drugi organizaciji ali sindikalni zaupnik, ki ima pooblastilo glavnega odbora. Osnovna enota izvoli po načelih tega statuta predsednika in druge organe.

 

Osnovna enota sindikata ima zlasti  naslednje naloge :

  • imenuje in razrešuje organe osnovne enote sindikata;
  • delegira delegate na letno konferenco sindikata;
  • imenuje sindikalne zaupnike in njegove namestnike;
  • sklepa pogodbo o delovanju sindikata s poslovodnim organom zavoda, ustanove oz. organizacije;
  • oblikuje mnenja, ki se od sindikata zahtevajo po predpisih;
  • izvršuje druge naloge, ki so določene s pravili sindikata, zakoni, kolektivno pogodbo ali drugimi predpisi.

 

Osnovna enota sindikata SIFARM za uresničevanje nalog zbira sredstva v odstotku od članarine svojih članov na lastnem računu.